Podmienky

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB SPOLOČNOSTI TOWERCOM, A.S.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 • Obchodná spoločnosť Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, SR, IČO: 36 364 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3885/B (ďalej len „Poskytovateľ“), je v postavení Podniku oprávnená poskytovať elektronické komunikačné služby, zároveň je v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii retransmisie oprávnená poskytovať retransmisiu ako aj je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať aj ďalšie služby.
 • Poskytovateľ vydáva za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností medzi Poskytovateľom a fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Poskytovateľom ako užívatelia tieto všeobecné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. spočívajúce v zabezpečení prístupu k retransmisii, audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie a prípadných ďalších službách (ďalej len „Podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“). Tieto Podmienky rovnako upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní iných služieb v súlade so Zmluvou. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby ďalšej úpravy práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní Služby prípadne iných služieb vydať Osobitné podmienky.
 • Tieto Podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní služieb Poskytovateľa medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom týchto služieb a právnickými alebo fyzickými osobami alebo fyzickými osobami podnikateľmi ako užívateľmi týchto služieb, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Podmienkami platne uzavreli s Poskytovateľom Zmluvu.
 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a jeho zmluvným partnerom založené príslušnou Zmluvou bližšie neupravené v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach a v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok 2

Definícia pojmov

2.1.      Ak nie je v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo v Zmluve uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v tomto článku Podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom, na základe čoho sa pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie pre účely Zmluvy definovanej nižšie rozumie:

2.1.1. „Aktivácia“ je také nastavenie systémov Poskytovateľa, ktoré umožní prístup Užívateľa k Službe.

2.1.2. „Balíček“ – súbor rozhlasových a/alebo televíznych Programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov je uvedená v Cenníku.

2.1.3. „Balíček Filmov“ – súbor Filmov poskytovaných spoločne ako jeden celok. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov Filmov je uvedená v Cenníku.

2.1.4. „CAM modul“ – zariadenie s rozhraním CI+ podľa normy EN 50221-1997 umožňujúce po Aktivácií a vložení do kompatibilného prijímača využívanie Služby PLUSTELKA.

2.1.5. „Cena za Službu“ – všetky zložky ceny uhrádzané Užívateľom Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom.

2.1.6. „Cenník“ – sadzobník cien za Službu vydaný Poskytovateľom zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa.

2.1.7. „Dodatok“ – každý platne uzavretý dodatok alebo iný platný úkon týkajúci sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorých dochádza k zmene obsahu Zmluvy.

2.1.8.„Download“ – použitie Filmu Užívateľom prostredníctvom Siete umožňujúcej prenos Filmu tak, že Film je Užívateľovi sprístupnený vo formáte, spôsobom, za podmienok a po dobu dohodnutú s Poskytovateľom, tak ako je to špecifikované v týchto Podmienkach.

2.1.9. „Faktúra“ – daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Podmienkami na zaplatenie Ceny za Službu, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi.

2.1.10. „Film“– audiovizuálne dielo alebo akékoľvek iné dielo, najmä literárne alebo dramatické, ktoré môže Užívateľ v rámci Služby otta zhliadnuť.

2.1.11. „Inštalačné úkony (Inštalácia)“ – všetky úkony nevyhnutné na pripojenie do Siete, na ktorých vykonanie, resp. zabezpečenie sa Poskytovateľ zaviazal v Zmluve. Špecifikácia jednotlivých druhov inštalácií ako aj prípadné poplatky za jednotlivé druhy inštalácií sú uvedené v Cenníku.

2.1.12.„Internet“ – celosvetový systém navzájom prepojených sieti komunikujúcich pomocou rodiny protokolov TCP/IP.

2.1.13.„ITU“ – International Telecommunication Union – Medzinárodná telekomunikačná únia.

2.1.14.„Karta“ – dekódovacia karta, ktorá v spojení s príslušným kompatibilným prijímačom umožní Užívateľovi prístup k Službe PLUSTELKA.

2.1.15.„Koncové zariadenie“ – telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na zabezpečenie prístupu Užívateľa k Službe. Koncovým   zariadením môže byť okrem iného Set-top-box, CAM modul v spojení s kompatibilným prijímačom alebo Karta v spojení s kompatibilným prijímačom v prípade Služby PLUSTELKA, alebo Router v prípade Služby Internet.

2.1.16.„Koncový bod siete“ – fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, ktoré umožňuje pripojenie k Sieti prostredníctvom Koncového zariadenia pre účely poskytovania Služby.

2.1.17.„Limit prenesených dát (dátový limit)“ – objem celkovo prenesených dát za určité časové obdobie, po ktorého dosiahnutí je poskytovanie Služby alebo jej časti, pre ktorú sa takéto dátové obmedzenie uplatňuje dočasne prerušené a/alebo je takáto Služba alebo jej časť poskytovaná v zníženej kvalite.

2.1.18.„Lokalizačné údaje“ – údaje spracúvané v Sieti alebo prostredníctvom Služby, ktoré označujú geografickú polohu Koncového zariadenia Užívateľa Služby a ďalšie údaje v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

2.1.19.„Mapa pokrytia“– definuje časť územia, kde je technicky možné využívanie Služby. Aktuálna mapa pokrytia je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.

2.1.20.„Márny výjazd“– je taký výjazd technického pracovníka Poskytovateľa do Miesta poskytovania Služby, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou s Koncovými zariadeniami, ktoré patria Poskytovateľovi alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria Poskytovateľovi, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením Koncových zariadení zo strany Užívateľa. Márnym výjazdom sa rovnako rozumie taký výjazd technického pracovníka Poskytovateľa do Miesta inštalácie, kedy zo strany Užívateľa nedošlo k sprístupneniu Miesta inštalácie v dohodnutom čase.

2.1.21.„Miesto poskytovania Služby“ – miesto, v ktorom je/bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa. Miesto poskytovania Služby sa musí nachádzať na území pokrytom Sieťou, v opačnom prípade je poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné.

2.1.22.„Nariadenie“ – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).

2.1.23.„Obdobie“ – každé jednotlivé časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a za ktoré je Užívateľ povinný platiť Cenu za Službu alebo jej príslušnú časť, a ktorého dĺžka trvania (1 mesiac a viac) je uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku a/alebo v Podmienkach.

2.1.24.„Osobitné podmienky“ – podmienky upravujúce právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom pre jednotlivé súčasti Služby prípadne ďalšie Služby poskytované v súlade s týmito Podmienkami, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vydať.

2.1.25.„Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky poskytovania Služby a ďalších Služieb, ktoré sú  neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.1.26.„Poskytovateľ“ – Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, SR,             IČO: 36 364 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3885/B. Poskytovateľ je zároveň Podnikom podľa Zákona o EK.

2.1.27.„Porucha“ – stav, ktorý znemožňuje Užívateľovi využívanie Služby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Poskytovateľ (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, použitie nevhodného Koncového zariadenia Užívateľom, vada Koncového zariadenia, pokiaľ Koncové zariadenie nebolo poskytnuté Poskytovateľom).

2.1.28.„Programová služba“ – služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Programová služba môže byť v rámci Služby poskytovaná ako neplatená alebo platená Programová služba samostatne alebo v Balíčku podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.

2.1.29.„Registrácia“ – proces, kedy Užívateľ prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky vyplní žiadosť o Registráciu (registračný formulár) a takto vyplnenú žiadosť pošle Poskytovateľovi, ktorý Užívateľa registruje a vytvorí Účet Užívateľa. Žiadosť o Registráciu (registračný formulár) je Užívateľ oprávnený vyplniť a poslať Poskytovateľovi aj v písomnej forme poštou, v takom prípade udeľuje Poskytovateľovi súhlas, aby v mene a na účet Užívateľa v rozsahu Užívateľom poskytnutých údajov vyplnil žiadosť o Registráciu (registračný formulár) prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky. Žiadosť o Registráciu (registračný formulár) je Užívateľ oprávnený uskutočniť rovnako telefonicky v súčinnosti s Poskytovateľom spôsobom, kedy Poskytovateľ priamo počas telefonického hovoru v mene a na účet Užívateľa v rozsahu Užívateľom poskytnutých údajov so súhlasom Užívateľa vyplní žiadosť o Registráciu (registračný formulár) prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa elektronicky.

2.1.30.„Retransmisia“ – je príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania Programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou.

2.1.31.„Sieť“– je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov. Siete pre poskytovanie jednotlivých Služieb tvoriacich Službu môžu byť odlišné.

2.1.32.„Služba“ – je Služba PLUSTELKA, Služba otta alebo iná Služba poskytovaná Poskytovateľom v závislosti od možností Poskytovateľa a podľa rozhodnutia Poskytovateľa, ktorej poskytovanie sa riadi týmito Podmienkami. Rozsah a podmienky poskytovania Služby môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

2.1.33.„Služba PLUSTELKA“ – je Služba spočívajúca v zabezpečení prístupu Užívateľa k Retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečení prístupu Užívateľa k Programovým službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka. Rozsah a podmienky poskytovania Služby PLUSTELKA môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

2.1.34.„Služba otta“ – audiovizuálna mediálna služba na požiadanie určená na sledovanie Filmov prostredníctvom Internetu v rámci ktorej Poskytovateľ umožňuje Užívateľovi prístup k  Filmu alebo súboru Filmov  tak, že takýto prístup je podmienený vykonaním pravidelnej mesačnej úhrady Ceny za Službu, kedy prístup Užívateľa k Filmom trvá po celú dobu dohodnutého Obdobia bez obmedzenia. Rozsah a podmienky poskytovania Služby otta môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

2.1.35.„Telekomunikačné tajomstvo“ – informácie a údaje prijímané, prenášané, sprostredkúvané a uchovávané pri poskytovaní Verejnej služby, najmä obsah prenášaných informácií a Lokalizačné údaje; osobné údaje komunikujúcich strán; prevádzkové údaje súvisiace s Verejnou službou.

2.1.36.„Telekomunikačné zariadenie“ – technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme dát prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, ktoré Poskytovateľ využíva na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

2.1.37.„Užívateľ“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Zmluvu.

2.1.38.„Účet Užívateľa“ – virtuálne prostredie Užívateľa vytvorené Poskytovateľom na základe Zmluvy alebo Registrácie na Webovom sídle Poskytovateľa, ktoré je sprístupnené pre Užívateľa prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa len pri zadaní užívateľského mena a hesla, prostredníctvom ktorého si Užívateľ vyberá z ponuky Balíčkov, Balíčkov Filmov, objednáva platené Programové Služby, objednáva ďalšie Služby a prostredníctvom ktorého dochádza k úhrade Ceny za Službu.

2.1.39.„Verejná služba“ – elektronická komunikačná Služba, o ktorej používanie sa môže v súlade so Zákonom o EK uchádzať každý záujemca.

2.1.40.„Vyššia moc“ – okolnosti vylučujúce zodpovednosť (prekážky), ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana tieto prekážky alebo ich následky odvrátila alebo prekonala alebo aby v čase vzniku záväzku tieto prekážky predvídala (napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a pod.)

2.1.41.„Webové sídlo Poskytovateľa“ – internetová stránka www.plustelka.sk, www.otta.sk, prípadne iná internetová  stránka, na ktorej Poskytovateľ zverejňuje informácie o poskytovaní Služieb; rozumie sa ňou aj stránka, ktorá prípadne v budúcnosti tu uvedené internetové stránky nahradí.

2.1.42.„Zákon č. 391/2015“ – zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

2.1.43.„Zákon o EK“ – zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

2.1.44.„Zákon o OOU“ – zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákona č. 18/2018 Z.z.  ochrane osobných údajov v platnom znení, ktorý zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení nahradí.

2.1.45.„Zákon o VaR“ – zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.

2.1.46.„Záujemca“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem uzatvoriť s Poskytovateľom Zmluvu.

2.1.47.„Zmluva“ – zmluva o poskytovaní Služby prípadne ďalších Služieb uzavretá medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom Služieb a Užívateľom ako Užívateľom týchto Služieb, vrátane všetkých Zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom Zmluvy tvoriacich neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné. Zmluva o poskytovaní Služby sa v časti pre Verejnú Službu považuje za Zmluvu o poskytovaní verejných služieb podľa Zákona o EK.

2.1.48.„Zmluvné dokumenty“ – Podmienky, Cenník, Osobitné podmienky všetky dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.

2.1.49.„Zneužitie Služby“ – využívanie Služby v rozpore so Zmluvnými dokumentmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.2. Všetky v Zmluve uvedené odkazy na Poskytovateľa alebo Užívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov.

Článok 3

Popis poskytovanej Služby

3.1.      Služba PLUSTELKA je Služba poskytovaná na základe Zmluvy spočívajúca v zabezpečení prístupu  Užívateľa k Retransmisii ako obsahovej Službe, t.j. zabezpečení prístupu Užívateľa k Programovým službám v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka a/alebo Programovej služby. Rozsah a podmienky poskytovania Služby PLUSTELKA môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

3.2.    Služba otta je Služba poskytovaná na základe Zmluvy spočívajúca v zabezpečení prístupu  Užívateľa k Filmom v závislosti od Užívateľom zvoleného Balíčka Filmov. Rozsah a podmienky poskytovania Služby otta môžu byť upravené okrem týchto Podmienok v Osobitných podmienkach a v Cenníku.

3.3.    Zmluvné strany berú na vedomie a Užívateľ bezvýhradne súhlasí s tým, že akékoľvek komerčné použitie Služby alebo akékoľvek iné použitie Služby ako je dohodnuté v týchto Podmienkach je výslovne zakázané. Užívateľ nie je oprávnený Službu a obsah tvoriaci Službu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Podmienkami a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok 4

Predmet Zmluvy

Na základe Zmluvy sa:

4.1.      Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi Službu v rozsahu, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto Podmienkach prípadne Osobitných podmienkach a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.

4.2.      Užívateľ sa zaväzuje v prípadoch stanovených Zmluvou, týmito Podmienkami, prípadne Osobitnými podmienkami a Cenníkom platiť Poskytovateľovi Cenu za Službu vo výške, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve, týchto Podmienkach, prípadne Osobitných podmienkach a Cenníku a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zmluvy a týchto Podmienok.

Článok 5

Rozsah a miesto poskytovania Služby

5.1.      Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, a platnými právnymi predpismi a to v mieste pokrytom Sieťou.

5.2.      Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve, v Podmienkach a Osobitných podmienkach, najmä v prípade riadneho a včasného uhradenia Ceny za Službu, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

5.3.      Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby v prípadoch uvedených v Podmienkach a platných právnych predpisoch.

5.4.      Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa platných právnych predpisov alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým Záujemcom, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi.

5.5.      Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky, a to v závislosti od Miesta poskytovania Služby a svojich technických možností. Poskytovateľ poskytuje Službu na území Slovenskej republiky pokrytej Sieťou.

Článok 6

Podmienky poskytovania Služby

6.1.      Záujemca o poskytovanie Služby je povinný:

6.1.1.       predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť Záujemcu alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že Záujemca disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s užívaním Služby. Poskytovateľ je oprávnený v prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Užívateľa.

6.1.2.       zaobstarať si vo vlastnom mene a na vlastné náklady Koncové zariadenie, kedy Záujemca berie na vedomie, že poskytovanie Služby nie je bez Koncového zariadenia možné. Záujemca má možnosť zaobstarať si Koncové zariadenie u Poskytovateľa formou kúpy alebo nájmu v závislosti od aktuálnej ponuky Poskytovateľa.

6.1.3.       v prípade predplatného uhradiť vopred Cenu za Službu.

6.2.      V prípade, že z Podmienok alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so Záujemcom, ak:

6.2.1.       Záujemca odmietol splnenie, ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 6.1. Podmienok;

6.2.2.       poskytovanie požadovanej Služby je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov; a/alebo

6.2.3.       Poskytovateľ nemá od Záujemcu záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa a/alebo iného poskytovateľa obdobných Služieb alebo niektorý z týchto poskytovateľov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo zmluvu s ním vypovedal; a/alebo

6.2.4.       Záujemca nesúhlasí s Podmienkami; a/alebo

6.2.5.       jej uzavretie by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3.      Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v termíne, ktorý si dohodne s Užívateľom, pričom súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:

6.3.1.       Zmluva, resp. Dodatky budú medzi zmluvnými stranami platne uzavreté;

6.3.2.   Užívateľ riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky zo Zmluvy vyplývajúce finančné záväzky;

6.3.3.       neexistujú závažné technické, obchodné, organizačné alebo iné podobné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby, ktorými sú napríklad skutočnosť, že Užívateľ nedisponuje Koncovým zariadením potrebným pre začatie poskytovania Služby, poveternostné podmienky znemožňujúce začatie poskytovania Služby, nedostupnosť Služby v mieste, v ktorom sa má Služba poskytovať.

6.4.      V prípade splnenia podmienok pre uzavretie Zmluvy sa jej uzavretie uskutoční spravidla v písomnej forme a v prípade predplatného zaplatením Ceny za Službu, ak nie je pre danú Službu Poskytovateľom určené inak. Pre vylúčenie pochybností pre uzatvorenie Zmluvy v prípade predplatného je podmienkou uzatvorenia Zmluvy Registrácia Užívateľa.

6.5.      Zmluva, ktorá sa uzatvára v písomnej forme, nadobúda platnosť dňom jej podpisu. Ak nedôjde k podpisu Zmluvy zmluvnými stranami v rovnaký deň, pre nadobudnutie platnosti Zmluvy je rozhodný dátum jej podpisu neskoršie podpisujúcou zmluvnou stranou. Zmluva v prípade predplatného nadobúda platnosť a účinnosť dňom zaplatenia Ceny za Službu.

6.6.      Zriadenie Služby môže byť dostupné len v mieste pokrytom Sieťou alebo iba podľa technických možností Poskytovateľa, a to v súlade s pokynmi zverejnenými Poskytovateľom na Webovom sídle Poskytovateľa, prípadne v platnom Cenníku. Zriadenie Služby,  resp. pripojenie do Siete sa realizuje samoinštaláciou, Inštaláciou, alebo iným dohodnutým spôsobom. V prípade samoinštalácie zodpovedá za jej správnosť ako aj škody, ktoré Poskytovateľovi alebo tretím stranám v súvislosti s jej vykonaním mohli vzniknúť výlučne Užívateľ.

6.7. Podmienkou zriadenia Služby, resp. pripojenia do Siete v prípade, ak Poskytovateľ rovnako zabezpečuje Inštalačné úkony, je preukázanie práva Záujemcu užívať nehnuteľnosť, v ktorej má byť zriadený Koncový bod siete; Záujemca v takomto prípade zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas na využitie vnútorných telekomunikačných rozvodov potrebných na pripojenie Koncového bodu siete do Siete. Ak Záujemca nie je vlastníkom alebo správcom vnútorných telekomunikačných rozvodov potrebných na pripojenie Koncového bodu siete do Siete, podmienkou zriadenia Služby, resp. pripojenia do Siete je zabezpečenie súhlasu vlastníka alebo správcu týchto telekomunikačných rozvodov s ich využitím, prípadne súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vybudovaním potrebného prípojného vedenia k priestorom, kde má byť zriadený Koncový bod siete.

6.8. Zriadenie pripojenia do Siete alebo zriadenie Služby sa vykonáva, Inštaláciou prostredníctvom technika alebo iným spôsobom, ktorý je uvedený pre príslušnú Službu v Cenníku alebo v Osobitných podmienkach, prípadne dohodnutým priamo v Zmluve. Záujemca alebo osoba splnomocnená záujemcom je povinná byť prítomná pri realizácii Inštalácie v mieste realizácie predmetnej Inštalácie, pričom technik uskutočňujúci Inštaláciu koná vždy v súlade s pokynmi Záujemcu. Záujemca je za týmto účelom povinný zabezpečiť všetky relevantné informácie týkajúce sa miesta inštalácie nevyhnutne potrebné na to, aby inštalácia prebehla riadne a včas a aby sa v najvyššej možnej miere predchádzalo škodám na majetku. V prípade porušenia povinnosti Záujemcu podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré mohli nevhodnosťou pokynov Záujemcu vzniknúť.  V prípade, ak Poskytovateľ technickým šetrením zistí technickú neuskutočniteľnosť zriadenia pripojenia do Siete alebo zriadenia Služby v dohodnutom mieste, dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, Poskytovateľovi nevzniká povinnosť uzatvoriť Zmluvu a v prípade už uzatvorenej Zmluvy táto zaniká v celom rozsahu okamihom doručenia písomného oznámenia Poskytovateľa Užívateľovi o technickej neuskutočniteľnosti predmetu plnenia podľa uzavretej Zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku takéhoto zániku Zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ technickým šetrením zistí technickú neuskutočniteľnosť zriadenia pripojenia do Siete alebo zriadenia Služby v dohodnutom mieste, dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, pričom však je možné zriadenie pripojenia do Siete  alebo zriadenie Služby technicky uskutočniteľné za iných podmienok stanovených Poskytovateľom, zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť sa na zmene Zmluvy, pričom takéto zmeny nadobudnú účinnosť momentom, kedy oprávnení zástupcovia zmluvných strán tieto písomne odsúhlasia  ich vyznačením v Zmluve alebo uzatvorením samostatného dodatku k Zmluve.

6.9. Úspešné pripojenie do Siete alebo zriadenie Služby preukazuje Poskytovateľ (oprávnený technik) Užívateľovi prostredníctvom telekomunikačných zariadení (TV prijímač, notebook) Poskytovateľa. Užívateľ a Poskytovateľ potvrdia pripojenie do Siete a začatie poskytovania Služby podpisom Preberacieho protokolu (neplatí v prípadoch, kedy podľa týchto Podmienok nemusí byť Preberací protokol vyhotovený).

6.10.Ak je zriadenie Služby technicky možné, Poskytovateľ začne poskytovať Službu momentom Aktivácie, pričom Aktiváciu realizuje Poskytovateľ spravidla do 3 pracovných dní odo dňa zriadenia pripojenia do Siete alebo zriadenia Služby, v prípade predplatného nie skôr ako bude Cena za Službu uhradená na účet Poskytovateľa. Deň Aktivácie je prvým dňom pripojenia Užívateľa k Sieti.

6.11.Poskytovateľ pri poskytovaní Služby nezodpovedá za obsah prenášaných správ.

6.12.Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu neposkytuje Poskytovateľ Užívateľovi žiadne Koncové zariadenia potrebné na zabezpečenie prístupu k Službe, a rovnako nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Užívateľa alebo iné servisné Služby okrem záväzku bezodplatne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Užívateľa a mimo Koncového zariadenia Užívateľa. Bližšie informácie ohľadne technických parametrov Koncových zriadení vhodných pre poskytovanie Služby je Poskytovateľ oprávnený zverejniť na Webovom sídle Poskytovateľa.

6.13.S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá možnosť Užívateľovi zabezpečiť prístup k Službám tiesňového volania. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby, Poskytovateľ nemá žiadne obmedzenia týkajúcich sa prístupu k Službe a aplikáciám alebo ich používania v súlade s osobitnými predpismi. To nemá vplyv na obmedzenia poskytovanej Služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi a Podmienkami.

Článok 7

Podmienky dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby

7.1.      Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodu prednostného poskytovania Služby Užívateľom zaradeným do prednostných núdzových plánov v rozsahu nevyhnutnom na zdolávanie krízovej situácie a mimoriadnej udalosti na postihnutom území. Ďalej je tak Poskytovateľ oprávnený urobiť z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, z dôvodu poruchy energetického zdroja, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov a taktiež aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Telekomunikačných zariadení a Siete alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa zníženej kvalite Služby alebo Poruche.

7.2.      Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení príslušných platných právnych predpisov a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Užívateľ:

7.2.1.       zneužíva Službu, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je najmä:

(i) ak sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Užívateľ je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného poskytovateľa poskytujúceho obdobné Služby alebo ak niektorý z takýchto poskytovateľov odstúpil od akejkoľvek zmluvy s ním alebo vypovedal akúkoľvek zmluvu s ním;

(ii) Užívateľ použije Službu na iný účel ako je určená podľa Zmluvy alebo na podporu, vytvorenie možnosti alebo zapojenie sa do akejkoľvek aktivity v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi;

(iii)Užívateľ použije Službu na narušenie Telekomunikačných zariadení alebo Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční pokus namierený proti integrite Siete, svojvoľne zmení alebo inak neoprávnenie zasiahne do telekomunikačného alebo iného technického zariadenia tvoriaceho súčasť Siete vrátane alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;

(iv)Užívateľ ruší alebo ohrozuje prevádzku Siete Koncovým zariadením, ktoré nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo používa také Koncové zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami;

(v)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania;

(vi)Užívateľ používa Službu v rozpore s využitím Služby pre potreby Užívateľa, najmä tým, že neoprávnene poskytne Službu tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie Služby;

(vii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k porušovaniu autorských práv;

(viii)Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorým dochádza k preťaženiu Siete a tým aj k obmedzeniu práv ostatných Užívateľov pri využívaní Služby.

7.2.2.       nezaplatí splatnú Cenu za Službu v lehote upravenej v Zmluve, a to až do úplného zaplatenia Ceny za Službu vrátane príslušenstva alebo do zániku Zmluvy, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo;

7.2.3.       podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy, Podmienok alebo Osobitných podmienok iné ako v bode 7.2.1. a 7.2.2. Podmienok, a to až do obnovenia dodržiavania Zmluvy alebo Podmienok a odstránenia prípadných následkov porušenia Zmluvy alebo Podmienok, pričom dočasne prerušiť poskytovanie Služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení.

7.3.      V prípade, že Poskytovateľ preruší a/alebo obmedzí v zmysle bodov 7.1. a 7.2. Podmienok poskytovanie Služby Užívateľovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi.

7.4.      V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 7.2. Podmienok je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených podľa Zmluvy, príp. Cenníka platného v čase začatia opätovného poskytovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami. Užívateľ je zároveň povinný uhradiť poplatok za opätovné obnovenie poskytovania Služby.

Článok 8

Práva a povinnosti Poskytovateľa

8.1.      Poskytovateľ je povinný najmä:

8.1.1.       uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami, ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi a pri uzatváraní Zmluvy získať a overovať údaje Užívateľa a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa týchto Podmienok a príslušných právnych predpisov;

8.1.2.       pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Užívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme a spôsobe poskytovanej Služby a rozsahu pokrytia územia Sieťou;

8.1.3.       poskytovať Službu v rozsahu, časovom období a za Cenu za Službu dohodnutú Zmluvou, príp. Cenníkom okrem prípadov určených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo príslušných právnych predpisoch;

8.1.4.       pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom (písomne, elektronickou poštou, Službou krátkych správ (SMS), telefonicky alebo prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa informovať Užívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby. Poskytovateľ nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné;

8.1.5.       zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite;

8.1.6.       zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi;

8.1.7.       písomne, elektronickou poštou alebo Službou krátkych správ (SMS) oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve ukončiť Zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť;

8.1.8.       obnoviť poskytovanie Služby v prípade, ak Poskytovateľ na základe bodu 7.2.2. Podmienok dočasne prerušil alebo obmedzil jej poskytovanie, a to v lehote 24 hodín od pripísania dlžnej sumy na účet Poskytovateľa;

8.1.9.       v prípade narušenia bezpečnosti a integrity Siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a prijať také technické a organizačné opatrenia aby v maximálnej možnej miere zabránil negatívnymi dôsledkom takéhoto narušenia, ohrozenia alebo poškodenia Siete;

8.1.10.akékoľvek dodatočné požiadavky Užívateľa spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, plniť len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné;

8.1.11.spolupracovať s Užívateľom v miere nevyhnutnej pre splnenie účelu Zmluvy.

8.2.      Poskytovateľ má právo najmä:

8.2.1.       overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené Záujemcom o poskytovanie Služby;

8.2.2.       odmietnuť v súlade s Podmienkami uzatvorenie Zmluvy a poskytovanie Služby Záujemcovi o poskytovanie Služby;

8.2.3.       na zaplatenie Ceny za Službu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;

8.2.4.       na náhradu škody spôsobenú Užívateľom na Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení, alebo ktorá vznikla z dôvodu Zneužívania Služby a/alebo z dôvodu neodborného zásahu do Siete a/alebo do Telekomunikačného zariadenia, a to v súlade s Podmienkami;

8.2.5.       dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a Podmienkami;

8.2.6 uplatňovať postupy pri meraní a riadení prevádzky zamerané na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia, ktoré môžu dočasne znížiť rýchlosť alebo kvalitu Služby alebo jej časti. V prípade uplatnenia takýchto postupov bude Poskytovateľ Užívateľa bližšie informovať na svojom Webovom sídle;

8.2.7. v prípade narušenia bezpečnosti a integrity Siete alebo v prípade jej ohrozenia alebo poškodenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a prijať také technické a organizačné opatrenia aby v maximálnej možnej miere zabránil negatívnymi dôsledkom takéhoto narušenia, ohrozenia alebo poškodenia Siete;

8.2.8.       na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou;

8.2.9.       ponechať si v prípade, že Poskytovateľ odstúpi v súlade so Zmluvou od Zmluvy, akúkoľvek sumu uhradenú Poskytovateľovi prevyšujúcu finančný záväzok Užívateľa voči Poskytovateľovi v čase odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy, ako zmluvnú pokutu za nesplnenie záväzku Užívateľa určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy;

8.2.10.zmeniť rozsah poskytovanej Služby, najmä zaradiť alebo vypustiť Programovú službu a/alebo Film z ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných Programových služieb a/alebo Filmov, pričom takúto zmenu nie je povinný oznamovať Užívateľovi a takáto zmena sa nepovažuje za zmenu Zmluvy a Podmienok;

8.2.11.zaznamenávať telefonické hovory uskutočnené medzi Poskytovateľom a Užívateľom a/alebo ich zamestnancami a/alebo Poskytovateľom a Užívateľom poverenými alebo splnomocnenými tretími osobami v súvislosti s plnením práv a povinností zo Zmluvy a z Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov;

8.2.12.ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami, Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

Článok 9

Práva a povinnosti Užívateľa

9.1.      Užívateľ je povinný najmä:

9.1.1.       využívať Službu výlučne v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, týmito Podmienkami, Osobitnými podmienkami a platnými právnymi predpismi, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa súvisiacimi s poskytovaním Služby;

9.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou;

9.1.3.       oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu mena, bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny;

9.1.4.       platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, príp. z Cenníka včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami, Osobitnými podmienkami a Zmluvou;

9.1.5.       vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami;

9.1.6.       dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti a/alebo na Telekomunikačnom zariadení žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti;

9.1.7.       pri úhrade akejkoľvek časti Ceny za Službu uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby;

9.1.8.       oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi;

9.1.9.       zachovávať v zmysle Zákona o EK telekomunikačné tajomstvo, ak s ním príde Užívateľ do styku pri Užívaní Služby, ktorá je Verejnou Službou;

9.1.10.používať iba Koncové zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov a doporučení;

9.1.11. bezodkladne informovať Poskytovateľa o každej zmene týkajúcej sa Zmluvy.

9.2.      Užívateľ má právo najmä:

9.2.1.       na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa Podmienok alebo príslušných právnych predpisov;

9.2.2.       na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve, v Podmienkach a v Osobitných podmienkach;

9.2.3.       na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ;

9.2.4.       na odrátanie príslušnej sumy z celkovej Ceny za Službu alebo na vrátenie pomernej časti celkovej Ceny za Službu za čas neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom v súlade s Podmienkami; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby, inak toto právo zaniká;

9.2.5.       ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.3.      Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto Podmienok môže Užívateľ so súhlasom Poskytovateľa a po uhradení poplatku za administratívu vo výške podľa Cenníka postúpiť na iné osoby.

Článok 10

Vzájomná súčinnosť

10.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

10.2.Pre zjednodušenie a urýchlenie vzájomnej komunikácie sa budú používať rovnocenne s listovou formou všetky dostupné komunikačné prostriedky ako sú telefón  a e–mail (pokiaľ sa nevyžaduje písomná forma).

 

Článok 11

Cena za Službu

11.1.Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Cena za Službu je stanovená v súlade so sadzbami Cenníka, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za Službu môže byť dohodnutá vo forme predplatného a môže sa skladať z viacerých zložiek a závisí od dĺžky Obdobia, ktoré si Užívateľ predplatí.

11.2.Aktuálne informácie o platných Cenách za Službu a v prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodli aj informácie o servisných poplatkoch, a v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na viacerých možnostiach spôsobu platby aj rozdiely v nákladoch Užívateľa súvisiacim s vybraným spôsobom platby sú uvedené v Zmluve alebo Cenníku. V prípade, ak bude mať Užívateľ záujem na získaní aktuálnych informácií o platných cenách, má možnosť požiadať Poskytovateľa o ich sprístupnenie telefonicky, elektronicky alebo písomne, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Webovom sídle, alebo v Zmluve, resp. Podmienkach. Poskytovanie Služieb podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené inak.

11.3.Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom jednostranne zmeniť Cenu za Službu, je však povinný zmenu Ceny za Službu oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny Ceny za Službu, a to najmä v prípadoch zmeny právnych a daňových predpisov, ako aj v prípadoch zvýšenia ročnej miery inflácie vyhlasovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, cien materiálu, energií a Služieb potrebných na poskytovanie Služby, a to primerane tomuto zvýšeniu. Bez ohľadu na uvedené je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom jednostranne zmeniť Cenu za Službu aj z iných ako tu uvedených dôvodov, je však povinný zmenu Ceny za Službu oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny Ceny za Službu. Možnosť Užívateľa odstúpiť v takom prípade od Zmluvy v súlade s týmto Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi tým nie je dotknutá.

11.4.Cena za Službu je Užívateľom uhrádzaná mesačne pozadu alebo vopred formou predplatného vo výške podľa Cenníka zodpovedajúcej Obdobiu, na ktorú sa Služba predpláca. Cena za Službu je Podnikom vyúčtovaná faktúrou po skončení zúčtovacieho obdobia, ak nie je dohodnuté inak. Účtovanie Ceny za Službu sa začína dňom začatia jej poskytovania, ak nie je dohodnuté inak. Zúčtovacím obdobím je jeden mesiac, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Poskytovateľ sa na základe žiadosti Užívateľa zaväzuje tomuto bez poplatku poskytnúť základnú úroveň rozpísaných Faktúr. Ak Zmluva nadobudne účinnosť počas zúčtovacieho obdobia Poskytovateľ vyúčtuje alikvotnú časť mesačného poplatku.

11.5.V prípade úhrady Ceny za Službu s automatickým obnovovaním predplatného a pravidelnými automatickými platbami prostredníctvom platobnej karty Užívateľ súhlasí s automatickým uhrádzaním Ceny za Službu z jeho platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie každej opakovanej platby Užívateľom ako držiteľom platobnej karty. Trvanie pravidelných automatických platieb je dohodnuté do doby zrušenia najbližšej plánovanej platby Užívateľom. Zrušiť plánovanú platbu do začiatku nasledujúceho Obdobia môže Užívateľ kedykoľvek pred jej zrealizovaním, a to prostredníctvom Účtu Užívateľa. Frekvencia automatických platieb z platobnej karty Užívateľa je daná zvoleným predplatným Obdobím a výška platby Cenou za Službu platnou v čase realizácie platby. Poskytovateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. Online úhrady predplatného sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán – bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb. V prípade ak je Užívateľovi v rámci propagácie poskytovaná Služba počas určitého obdobia bezodplatne, prvá platba z platobnej karty bude vykonaná prvý deň po skončení takéhoto obdobia.

11.6.Zmluvné strany sa dohodli a Užívateľ v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písmeno b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí s tým, že Poskytovateľ mu bude vystavovať faktúru za poskytovanú Službu vo forme elektronickej faktúry. V prípade, ak má Užívateľ v jednotlivom prípade záujem na vystavení odpisu faktúry v listinnej forme, Poskytovateľ takúto vystaví na základe písomnej žiadosti Užívateľa a za odplatu podľa Cenníka (za predpokladu, že takýto odpis je dostupný v zmysle Cenníka). Elektronickú faktúru sprístupňuje Poskytovateľ Užívateľovi prostredníctvom Účtu Užívateľa alebo jej zaslaním na e-mailovú adresu Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronickej faktúry v prípade nedostatočnej ochrany Užívateľského mena a hesla pred zneužitím zo strany Užívateľa. Užívateľ je oprávnený požiadať o zmenu spôsobu vystavovania faktúry spôsobom podľa pokynov Poskytovateľa.

11.7.Užívateľ je povinný uhrádzať svoje záväzky zo Zmluvy riadne a včas. Riadnou úhradou je úhrada obsahujúca správne uvedené identifikačné znaky najmä variabilný symbol, ktorým je číslo Karty alebo iné identifikačné číslo pridelené Užívateľovi vo vzťahu k Službe, ktoré je Užívateľovi prístupné v rámci Účtu Užívateľa, Cenu za Službu a číslo účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok Užívateľa nemožno považovať za splnený. Záväzok Užívateľa zaplatiť Cenu za Službu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlžnej čiastky na účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti. Deň splatnosti v prípade predplatného je posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva pre príslušnú časť Služby uzatvorená.

11.8.Poskytovateľ je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania až do dňa úhrady úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Úroky z omeškania sa Užívateľ zaväzuje uhradiť najneskôr v lehote uvedenej vo výzve.

11.9.Poskytovateľ má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Užívateľa na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade omeškania Užívateľa s úhradou Ceny za Službu. Zasielanie upomienok Poskytovateľom podľa tohto bodu je spoplatnené spôsobom uvedeným v Cenníku

11.10.V prípade prerušenia poskytovania Služby z dôvodov podľa Podmienok a/alebo príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky nezaniká povinnosť Užívateľa uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Službu za čas, kedy bola prerušená.

11.11.Ak bola pre prípad porušenia niektorej zmluvnej povinnosti zo Zmluvy dohodnutá zmluvná pokuta, zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nezaniká právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením danej zmluvnej povinnosti, a to v rozsahu zodpovednosti za škodu porušujúcej zmluvnej strany. Porušujúca zmluvná strana je povinná uhradiť oprávnenej zmluvnej strane náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak nie je dohodnuté inak.

11.12.Poskytovateľ má právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Užívateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek pohľadávkam Užívateľa voči Poskytovateľovi.

11.13.Ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Užívateľ nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, môže Poskytovateľ postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Užívateľa. Toto právo Poskytovateľ nemôže uplatniť, ak Užívateľ ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva.

Článok 12

Zodpovednosť za škodu

12.1.Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, okrem prípadu ak Poskytovateľ preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk Užívateľa.

12.2.V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve a v Zmluvných dokumentoch vznikne Poskytovateľovi škoda, je túto škodu Užívateľ povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť, ibaže preukáže, že škodu nezavinil alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Užívateľ však nezodpovedá za ušlý zisk Poskytovateľa.

12.3.Užívateľ tiež zodpovedá za vznik akejkoľvek škody z dôvodu Zneužívania Služby, alebo ktorá vznikne v Sieti ako aj Telekomunikačnom zariadení, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach z dôvodov porušenia povinností Užívateľa.

12.4.Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne v prípadoch uvedených v článku 7 Podmienok a/alebo ak dočasne preruší alebo obmedzí poskytovanie Služby Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi a Podmienkami.

12.5.Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne ako dôsledok zneužitia Účtu Užívateľa, v prípade, ak uvedené je následkom neoprávneného použitia prihlasovacích údajov k Účtu Užívateľa, ktoré si Užívateľ neochránil pred stratou, odcudzením, iným neoprávneným použitím alebo v dôsledku iných skutočnosti na strane Užívateľa.

12.6.Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za druh a objem dát prenesených v rámci Služby, v prípade ak je takouto Službou poskytovanie Internetu.. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Užívateľovi ako následok spammingu a/alebo pôsobenia vírusov a pod. a súvisia s prenosom dát, nevyžiadaných Užívateľom (napr. zvýšená Odplata v prípade tzv. meraných Služieb), a to bez ohľadu na ich druh a spôsob ich vzniku.

12.7.Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia správy prostredníctvom elektronickej pošty, ak bola spôsobená treťou osobou, prípadne zaradením IP adresy odosielateľa správy do zoznamu potenciálnych nebezpečných odosielateľov („black list“) alebo technickými obmedzeniami siete Internet, najmä kapacitnými obmedzeniami nastavenými v SMTP protokole.

12.8.Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú obsahom prenášaných informácií a údajov, a to najmä v prípade, ak ide o informácie a údaje poskytované v rámci služieb tretích strán alebo stratou, poškodením alebo zničením informácií, údajov alebo súborov prenášaných prostredníctvom Služieb zabezpečujúcich pripojenie do siete Internet a komunikáciu cez sieť Internet.

Článok 13

Poruchy, servisný zásah a obnova

13.1.V prípade výskytu Poruchy na zariadeniach Poskytovateľa, ktorá má vplyv na kvalitu poskytovania Služby sa Poskytovateľ zaväzuje vyvinúť maximálne možné úsilie na to, aby Porucha bola, ak je to možné odstránená bez zbytočného odkladu.

13.2.Lehota na odstránenie Porúch začína plynúť od momentu, kedy Užívateľ oznámi Poskytovateľovi Poruchu.

13.3.Poskytovateľ poskytuje Užívateľom zákaznícku podporu vo forme zákazníckeho servisu, kedy všetky kontaktné informácie a prevádzková doba zákazníckeho servisu počas pracovných dní je zverejnená na Webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 14

Reklamačný poriadok

14.1.Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť vyúčtovanej Ceny za Službu a kvalitu poskytovanej Služby v lehote šiestich a v prípade Verejnej služby dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie okrem prípadu ak platné právne predpisy stanovujú minimálnu lehotu pre reklamáciu v dlhšom trvaní.

14.2.V prípade, ak Užívateľ neuplatní svoje právo podľa bodu 14.1. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty podľa bodu 14.1. Podmienok toto jeho právo zanikne.

14.3.Užívateľ môže reklamáciu podľa bodu 14.1. Podmienok uplatniť v sídle Poskytovateľa osobne, písomne, elektronickou poštou alebo prostredníctvom Účtu Užívateľa, pričom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Užívateľa vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie. V reklamácii je Užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje (v rozsahu minimálne meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo v prípade podnikateľa), identifikátory Služby, ktorej sa reklamácia týka (napríklad kód Užívateľa, kód adresáta, kód Karty), kód objednávky, telefónne číslo alebo iný identifikátor určený pre danú Službu v Zmluve alebo faktúre vystavovanej k Službe), jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na základe reklamácie voči Poskytovateľovi domáha. V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj priloženie písomnej plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

14.4.Ak Užívateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Poskytovateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Užívateľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14.5.Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v opačnom prípade sa reklamácia považuje za opodstatnenú.

14.6.V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií totožného Užívateľa v tej istej veci nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je tiež reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené v bode 14.1. Podmienok.

14.7.Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 14.6. Podmienok platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, t.j. po uplynutí lehoty uvedenej v bode 14.1. Podmienok.

14.8.Reklamácia vo veci prešetrenia Faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie Ceny za Službu. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Užívateľovi odklad zaplatenia časti Ceny za Službu presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania komunikačného zariadenia Užívateľa alebo umožniť Užívateľovi zaplatenie časti Ceny za Službu presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.

14.9.Ak sa na základe reklamácie zistí vada na komunikačnom zariadení Užívateľa, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Užívateľa, ale rozsah poskytnutej Služby ani Cenu za Službu nemožno preukázateľne zistiť, Užívateľ zaplatí Cenu za Službu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.

14.10.Užívateľ je oprávnený ak ide o Službu, ktorá je Verejnou Službou v zmysle Zákona o EK predložiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality Verejnej Služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.

14.11.V prípade, že reklamácia Užívateľa voči sume Ceny za Službu alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude zníženie Ceny za Službu vo výške priznanej Užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtované vo fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Poskytovateľom uznaná.

Článok 15

Vznik a Trvanie Zmluvy

15.1. Zmluva sa uzatvára a nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu tou zmluvnou stranou, ktorá ju podpíše ako posledná a v prípade predplatného dňom uhradenia Ceny za Službu zo strany Užívateľa, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

15.2. Nevyhnutným predpokladom pre riadne uzatvorenie Zmluvy je vyplnenie a odoslanie registračného formulára Užívateľom a vykonanie Registrácie Užívateľa. Spolu s odoslaním registračného formulára Užívateľ potvrdzuje, že sa riadne a v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, Osobitnými podmienkami ako aj Cenníkom a bez výhrad s nimi súhlasí. Zmluvné strany berú na vedomie, že každá jednotlivá Zmluva môže byť uzatvorená výlučne počas platnosti Registrácie. Uzatvorením Zmluvy uhradením Ceny za Službu kedykoľvek počas platnosti Registrácie Užívateľ rovnako potvrdzuje, že sa riadne a v celom rozsahu oboznámil s Podmienkami, Osobitnými podmienkami ako aj Cenníkom a bez výhrad s nimi súhlasí. Registrácia je platná momentom jej vykonania Poskytovateľom a to, až do doby jej zrušenia. Registrácia môže byť zrušená a Účet Užívateľa deaktivovaný zo strany Poskytovateľa i) na základe žiadosti Užívateľa, pričom Poskytovateľ nezruší Registráciu skôr ako uplynutím trvania Zmluvy, ii) v prípade, ak Užívateľ porušuje povinnosti podľa Zmluvy, Podmienok a/alebo Osobitných podmienok a nevykoná nápravu ani v náhradnej primeranej lehote poskytnutej mu Poskytovateľom, iii) Užívateľ nie je aktívny na Účte Užívateľa po dobu dlhšiu ako 36 mesiacov, t.j. po dobu dlhšiu ako 36 mesiacov nemá Užívateľ uzatvorenú Zmluvu ani nevykonal iný úkon za účelom jej uzatvorenia. Pre vylúčenie pochybností tento bod Podmienok sa uplatňuje výlučne vo vzťahu k Zmluvám, na základe ktorých sa Cena za Službu uhrádza formou predplatného.

 

15.3.Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa Zmluva na dobu neurčitú. Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac Služieb, Zmluva sa uzatvára osobitne pre každú Službu na dobu uvedenú v špecifikácii tejto Služby. V prípade, že je Zmluva  v rozsahu konkrétnej špecifikácie Služby uzatvorená na dobu určitú a nejde o povinne zverejňovanú zmluvu, ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva v rozsahu tejto špecifikácie Služby uzatvorená, že trvá na ukončení platnosti Zmluvy v rozsahu tejto špecifikácie Služby, Zmluva v rozsahu tejto špecifikácie Služby zostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bolo uzavretá, z doby určitej na dobu neurčitú. V prípade predplatného sa Zmluva uzatvára na dobu určitú, a to na Obdobie, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy v prípade predplatného  sa uhradením Ceny za Službu formou predplatného najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva v danej časti uzatvorená automaticky predlžuje, pokiaľ Službu Poskytovateľ v danom momente poskytuje, vždy o dobu zodpovedajúcu Obdobiu, za ktoré bola Užívateľom uhradená Cena za Službu formou predplatného. Pokiaľ najneskôr v posledný deň trvania Obdobia, na ktoré bola Zmluva uzatvorená nebude zo strany Užívateľa uhradená Cena za Službu formou predplatného Zmluva zaniká.

15.4.V prípade predplatného je začiatok poskytovania Služby viazaný na uhradenie Ceny za Službu podľa článku 11 týchto Podmienok.

 

Článok 16

Zmena Zmluvy a Podmienok

 

16.1.Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky, Osobitné podmienky ako aj Cenník jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj ich nahradiť novými podmienkami, osobitnými podmienkami alebo cenníkom, osobitne v prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich právoplatnosti a účinnosti.

16.2.Poskytovateľ je v prípade, že zmena Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok povinný oznámiť Užívateľovi skutočnosť, že sa bude meniť ich znenie, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takej zmeny a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka alebo zmeny Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka Užívateľovi. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie sprístupnenie zmeny Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka alebo nového znenia Podmienok, Osobitných podmienok alebo Cenníka na Webovom sídle Poskytovateľa.

16.3.V prípade, že Užívateľ nebude súhlasiť so zmenou Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Užívateľ z predmetného dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 17 týchto Podmienok.

16.4.V prípade, že sa menia Podmienky, Osobitné podmienky a/alebo Cenník v zmysle bodu 16.1 Podmienok, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Užívateľom za účinnosti zmenených Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Užívateľ riadne oboznámený podľa bodu 16.2. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok, Osobitných podmienok a/alebo Cenníka.

16.5.Zmluvu je inak možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou platne uzavretého Dodatku. Za platne uzatvorený Dodatok sa považuje aj objednávka Užívateľa na poskytnutie Služby alebo žiadosti Užívateľa na zmenu Zmluvy uskutočnená prostredníctvom Účtu Užívateľa a potvrdená Poskytovateľom. Ku zmene zmluvného vzťahu dôjde rovnako v momente, kedy si Užívateľ zvolí iné platené Programové Služby a/alebo Filmy a zaplatí Cenu za Službu pre zvolené platené Programové Služby a/alebo Filmy vo výške podľa aktuálne platného Cenníka, a to v rozsahu takto vykonaného úkonu.

Článok 17

Zánik Zmluvy

17.1. Zmluva zaniká:

 1. a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
 2. b) dohodou zmluvných strán;
 3. c) výpoveďou;
 4. d) odstúpením;
 5. e) iným spôsobom alebo z iného dôvodu, ak to vyplýva zo Zmluvy, Zmluvných dokumentov alebo niektorej ich súčasti.

17.2.Zmluvu na dobu neurčitú môže Užívateľ vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Zmluvu na dobu určitú nie je Užívateľ oprávnený vypovedať, ak nebolo dohodnuté alebo určené inak.

17.3.Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu bez ohľadu na skutočnosť, či bola uzavretá na dobu určitú alebo neurčitú ak ďalej nemôže poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby alebo z dôvodu modernizácie Siete alebo Služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby alebo Služieb, poskytovaných na základe Zmluvy.

17.4.Výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

17.5.Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak

 1. a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie;
 2. b) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie povinností Poskytovateľom stále pretrváva;
 3. c) Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodu 14.4. a 14.5. má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.

17.6.Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy:

 1. a) ak Užívateľ opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
 2. b) ak Užívateľ nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
 3. c) ak Užívateľ pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpojí;
 4. d) ak Užívateľ opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania alebo inak zneužíva Službu;
 5. e) ak Užívateľ opakovane porušuje podmienky Zmluvy;
 6. e) z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby.

17.7.Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká, momentom, kedy je prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný podľa svojho uváženia akceptovať aj iné formy odstúpenia.

17.8.Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac Služieb, je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených  v bode 17.5. len vo vzťahu k tej Službe alebo jej časti, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od Služby, ktorej sa dôvod odstúpenia nedotýka.

17.9.Ukončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku každej zo zmluvných strán na náhradu škody, nároku na zmluvnú pokutu vzniknutej z porušenia tejto Zmluvy druhou zo zmluvných strán ako ani ďalších nárokov z charakteru ktorých vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

17.10.Ustanoveniami tohto článku Podmienok nie je dotknuté právo Užívateľa ako spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Článok 18

Kontaktné údaje a doručovanie

18.1 Podnik v súlade s ustanovením § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje, že kontaktné údaje Podniku sú uvedené na jeho Webovom sídle.

18.2 Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na poslednú známu adresu Adresáta. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

Článok 19

Rozhodovanie sporov

19.1.Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.

19.2.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na miestne a vecne príslušnom súde v Slovenskej republike.

19.3.Užívateľ ako spotrebiteľ má rovnako právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť Užívateľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015. Náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu, práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa ako aj spôsob a podmienky alternatívneho riešenia sporov orgánu alternatívneho riešenia sporov upravuje Zákon č. 391/2015. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce sa kvality a ceny za Službu, v ostatných prípadoch ako aj vo vzťahu k službám, ktoré nie sú Verejnou službou je takýmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v prípade Zmlúv uzatvorených prostredníctvom Webového sídla alebo iných elektronických prostriedkov je spotrebiteľ oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je prístupná na stránkehttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

Článok 20

Telekomunikačné tajomstvo

20.1.Predmetom telekomunikačného tajomstva je obsah prenášaných správ, súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje. Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov.

20.2.Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a Služieb, pri používaní Služieb, náhodne alebo inak.

20.3.Poskytovateľ je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje Zákon o EK alebo iný právny predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových Služieb), inak len so súhlasom Užívateľa.

20.4.Ustanovenia tohto článku Podmienok sa uplatnia vo vzťahu k Službám, ktoré sú Verejnými Službami.

Článok 21

Ochrana osobných údajov

21.1.Poskytovateľ ako prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania Služby v súlade Nariadením a Zákonom o OOÚ.

21.2.Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na Webovom sídle.

 

Článok 22

Záverečné ustanovenia

22.1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa …2019 a vzťahujú sa na Zmluvy uzatvorené po tomto dátume.

22.2. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzavretej Zmluvy.

22.3     V prípade, že zásah Vyššej moci obmedzí poskytovanie Služby podľa Zmluvy, sú zmluvné strany oslobodené od svojich záväzkov počas trvania tohto zásahu.

22.4.Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

22.5.Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

22.6.V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvných dokumentov. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.

22.7.Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

22.8.Ak zo Zmluvy a/alebo Zmluvných dokumentov výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu uzatvorenú písomne možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

22.9. Užívateľ uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.

 

 

Sleduj iba to, čo ťa baví

Pustite si svoje obľúbené filmy a seriály kedykoľvek a kdekoľvek a neriešte tak už, že v televízii nič nedávajú. Otta je vaše nové rodinné kino.

Vyskúšajte na 30 dní zadarmo