Osobitné podmienky

 

 

OSOBITNÉ PODMIENKY

poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. – nájom Koncových zariadení

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

  • Obchodná spoločnosť Towercom, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, SR, IČO: 36 364 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3885/B (ďalej len „Poskytovateľ“), je v postavení Poskytovateľa oprávnená poskytovať elektronické komunikačné služby, zároveň je v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení (ďalej len „Zákon o VaR“) v rozsahu rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o registrácii retransmisie oprávnená poskytovať retransmisiu ako aj je v rozsahu predmetu svojej činnosti oprávnená poskytovať aj ďalšie služby.
  • Tieto Podmienky bližšie upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní služby zabezpečenia prístupu k retransmisii, služieb internetu, audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a prípadných ďalších služieb medzi Poskytovateľom a fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami ako užívateľmi týchto služieb. Tieto osobitné podmienky sú súčasťou Všeobecných podmienok poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, platí pre úpravu podmienok poskytovania Služby a tiež úpravu iných vzťahov súvisiacich s poskytovaním Služby, že v prípade rozporu ustanovení týchto osobitných podmienok a Podmienok majú prednosť ustanovenia týchto osobitných podmienok. Predmetom týchto Osobitných podmienok nie je úprava poskytovania Služieb, na úpravu ktorých Poskytovateľ vydal iné podmienky odlišné od týchto Osobitných podmienok.

 

Článok 2

Definícia pojmov

 

2.1.   Ak nie je v týchto Osobitných podmienkach uvedené inak, tak všetky pojmy zadefinované v  Podmienkach sa v rovnakom význame používajú aj v týchto Podmienkach. Na základe týchto Podmienok sa pre jednotlivé pojmy uvedené nižšie pre účely Nájomnej zmluvy definovanej nižšie rozumie:

2.1.1.  „Faktúra“ – daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi a Osobitnými podmienkami na zaplatenie Nájomného, jeho časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi.

2.1.2.  „Koncové zariadenie Užívateľa“ – telekomunikačné zariadenie Užívateľa alebo akákoľvek jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie do Siete, prostredníctvom ktorého dochádza k prenosu/odovzdaniu dát z/do Siete Poskytovateľa. Koncovým zariadením pre účely týchto Osobitných podmienok je Koncové zariadenie Poskytovateľa v užívaní Užívateľa na základe Nájomnej zmluvy. Koncovým zariadením je WIFI router a/alebo Set top box (STB) alebo CAM modul, prípadne iné zariadenie.

2.1.3.  „Nájomca“ – fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzavrie s Poskytovateľom Nájomnú zmluvu. Nájomcom môže byť len Užívateľ.

2.1.4.  „Nájomná zmluva“ – zmluva na základe ktorej Poskytovateľ poskytne Užívateľovi do dočasného užívania Koncové zariadenie a Užívateľ predmetné koncové zariadenie od Poskytovateľa prevezme a zaviaže sa uhrádzať Poskytovateľovi Nájomné vo výške a spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v Nájomnej zmluve a týchto Podmienkach. Nájomná zmluva je uzatváraná ako súčasť Zmluvy.

2.1.5. „Nájomné“ – cena za užívanie Koncového zariadenia uhrádzaná Užívateľom Poskytovateľovi určená v príslušných ustanoveniach Zmluvy, príp. platným Cenníkom.

2.1.7.  „OZ“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.1.8.  „Osobitné podmienky“ – tieto osobitné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. – nájom Koncových zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.1.9.  „Porucha Koncového zariadenia“ – stav, ktorý znemožňuje Užívateľovi využívanie Služby dohodnutým (obvyklým) spôsobom. Poruchou nie je obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby v súlade s Podmienkami, ako ani obmedzenie, prerušenie alebo výpadok poskytovania Služby z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Poskytovateľ (napr. Vyššia moc, výpadok el. energie, použitie nevhodného Koncového zariadenia Užívateľom, vada Koncového zariadenia, pokiaľ koncové zariadenie nebolo poskytnuté Poskytovateľom).

2.1.10. „Preberací protokol“ – písomný dokument na základe ktorého Užívateľ potvrdí prevzatie Koncového zariadenia a/alebo zriadenie Služby a Inštaláciu potrebných zariadení.

2.1.11.„Prenajímateľ“ – Poskytovateľ.

2.1.13.„Podmienky“ – všeobecné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.2.  Všetky v Nájomnej zmluve uvedené odkazy na Poskytovateľa alebo Užívateľa sa vzťahujú aj na ich zamestnancov, zástupcov a právnych nástupcov.

 

 

 

 

 

Článok 3

Predmet a účel Nájomnej zmluvy

 

3.1.   Na základe Nájomnej zmluvy sa:

3.1.1. Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Užívateľovi do dočasného užívania Koncové zariadenie a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho z Nájomnej zmluvy a týchto Podmienok.

3.1.2. Užívateľ zaväzuje platiť Poskytovateľovi Nájomné vo výške, v lehotách, spôsobom a za podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve, týchto Osobitných podmienkach, prípadne Cenníku a plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre neho z Nájomnej zmluvy a týchto Osobitných podmienok.

3.2.  Poskytovateľ prenecháva Užívateľovi Koncové zariadenia do užívania výlučne za účelom zabezpečenia možnosti využívania Služby zo strany Užívateľa. Nájom Koncových zariadení je poskytovaný ako súčasť Služby.

3.3. Predmetom nájmu môžu byť len Koncové zariadenia, ktoré Poskytovateľ ponúka v čase uzatvorenia Nájomnej zmluvy. Koncové zariadenia sú počas celej doby trvania nájmu vo vlastníctve Poskytovateľa.

 

Článok 4

Vznik a Trvanie Nájomnej zmluvy

 

4.1.   Nájomná zmluva sa uzatvára ako súčasť Zmluvy, v prípade, ak sa zmluvné strany na tom dohodnú a považuje sa za riadne uzavretú okamihom a nadobúda platnosť a účinnosť, ak nie je dohodnuté inak, momentom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy.

4.2.   Pokiaľ v Nájomnej zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa Nájomná zmluva na dobu trvania Zmluvy.

 

Článok 5

Zmena Nájomnej zmluvy a Podmienok

 

5.1.   Poskytovateľ je oprávnený tieto Osobitné podmienky jednostranne zmeniť alebo doplniť, ako aj ich nahradiť novými Osobitnými podmienkami, osobitne v prípade zmien a doplnení Zákona o EK, OZ a iných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa uskutočnili po nadobudnutí ich právoplatnosti a účinnosti.

5.2.   Poskytovateľ je v prípade, že zmena Osobitných podmienok má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok v neprospech Užívateľa povinný oznámiť Užívateľovi skutočnosť, že sa bude meniť znenie  Osobitných podmienok, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takej zmeny a vhodným spôsobom sprístupniť nové znenie Osobitných podmienok alebo zmeny Osobitných podmienok Užívateľovi. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie sprístupnenie zmeny Osobitných podmienok alebo nového znenia Osobitných podmienok na Webovom sídle Poskytovateľa.

5.3.   V prípade, že Užívateľ nebude súhlasiť so zmenou Osobitných podmienok, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Užívateľ z predmetného dôvodu oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy.

5.4.  Zmluvu je inak možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou platne uzavretého Dodatku.

 

Článok 6

Zánik Nájomnej zmluvy

 

6.1.   Nájomná zmluva zaniká:

  1. a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
  2. b) dohodou zmluvných strán;
  3. c) výpoveďou;
  4. d) odstúpením;
  5. e) zánikom Zmluvy.

6.2.   Nájomná zmluvu na dobu neurčitú môžu zmluvné strany vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Zmluvu na dobu určitú nie sú zmluvné strany oprávnené vypovedať, ak nebolo dohodnuté alebo určené inak.

6.3.   Výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

6.4.  Zmluvná strany majú právo odstúpiť od  Nájomnej zmluvy zo zákonných alebo v Nájomnej zmluve a Osobitných podmienkach uvedených dôvodov. Užívateľ má právo odstúpiť od Nájomnej Zmluvy bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola Užívateľovi Poskytovateľom oznámená; ak Poskytovateľ neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, Užívateľ má právo odstúpiť od Nájomnej zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, Užívateľ nemá právo odstúpiť od Nájomnej zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

 

 

 

Článok 7

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 

7.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Koncové zariadenie odovzdá Užívateľovi v stave spôsobilom k dohodnutému užívaniu a zabezpečí Užívateľovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Koncového zariadenia. Poskytovateľ je povinný odovzdať Užívateľovi Koncové zariadenie najneskôr pri vykonaní Inštalačných úkonov podľa Zmluvy.

7.2.   Poskytovateľ sa zaväzuje písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve ukončiť Nájomnú zmluvu bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Užívateľovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť

7.3.   Poskytovateľ má právo na zaplatenie Nájomného v súlade s Osobitnými Podmienkami, Nájomnou zmluvou a Cenníkom.

7.4.   Poskytovateľ má právo na náhradu škody spôsobenú Užívateľom na Koncovom zariadení vo vlastníctve Poskytovateľa, a to v súlade s Podmienkami.

 

Článok 8

Práva a povinnosti Užívateľa

 

8.1.   Užívateľ je povinný užívať Koncové zariadenie len na dohodnutý účel.

8.2.   Užívateľ sa zaväzuje neprenechať Koncové zariadenie do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

8.3.   Užívateľ sa zaväzuje užívať Koncové zariadenie takým spôsobom, aby bolo Koncové zariadenie chránené pred zničením, poškodením i nadmerným opotrebovaním, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s porušením tejto povinnosti vznikne.

8.4.   Užívateľ sa zaväzuje v súvislosti s užívaním Koncového zariadenia postupovať v súlade s odporúčaniami výrobcu, dodržiavať  pokyny k obsluhe a nevykonávať žiadne úpravy, zmeny, resp. akékoľvek servisné alebo iné zásahy na Koncových zariadeniach.

8.5.   Užívateľ sa po skončení nájmu zaväzuje  odovzdať Poskytovateľovi Koncové zariadenia v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to najneskôr do 14 dní od skončenia nájmu. V prípade omeškania Užívateľa s odovzdaním Koncového zariadenia je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu o výške uvedenej v Cenníku.

8.6.   Užívateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu umiestnenia Koncového zariadenia, bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny.

8.7.  Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy, príp. z Cenníka včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami a Nájomnou Zmluvou;

8.8.   Užívateľ nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce z Nájomnej zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 

Článok 9

Nájomné

 

9.1.   Pokiaľ nie je v Nájomnej zmluve uvedené inak, Nájomné je stanovené v súlade so sadzbami Cenníka, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

9.2.   Poskytovateľ je oprávnený  kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom jednostranne zmeniť výšku Nájomného, musí však zmenu výšky Nájomného oznámiť Užívateľovi najmenej jeden mesiac pred účinnosťou zmeny výšky Nájomného.

9.3.   Nájomné je Poskytovateľom vyúčtované po skončení zúčtovacieho obdobia faktúrou spolu s Cenou za Službu ako súčasť Ceny za Službu, ak nie je dohodnuté inak. Pre spôsob platenia nájomného sa primerane použijú ustanovenia Podmienok.

9.4.   Poskytovateľ je oprávnený účtovať Užívateľovi odo dňa nasledujúceho po vzniku omeškania až do dňa úhrady úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Úroky z omeškania sa Užívateľ zaväzuje uhradiť najneskôr v lehote uvedenej vo výzve.

 

Článok 10

Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

 

10.1. Užívateľ tiež zodpovedá za vznik akejkoľvek škody na Koncovom zariadení z dôvodov porušenia povinností Užívateľa.

10.2. V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia Koncové zariadenia je Užívateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške podľa Cenníka. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Poskytovateľa na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

 

 

Článok 11

Kontaktné údaje a doručovanie

 

11.1.Podnik v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní Služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) oznamuje, že kontaktné údaje Podniku sú uvedené na jeho Webovom sídle.

11.2.Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na poslednú známu adresu Adresáta. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

12.1.Tieto Osobitné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.mája 2018.

12.2.Tieto Osobitné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej platne uzavretej Nájomnej zmluvy.

12.3.Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Nájomnou zmluvou, ktoré však Nájomná zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami OZ a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.4.V prípade, že niektoré z ustanovení Nájomnej zmluvy je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Nájomnej zmluvy. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami OZ a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Nájomnej zmluvy.

12.5.Nájomná zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú upravené v Podmienkach.

12.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy a z týchto Podmienok môže Užívateľ so súhlasom Poskytovateľa a po uhradení poplatku za administratívu vo výške podľa Cenníka postúpiť na iné osoby. Užívateľ uzatvorením Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi.

 

 

Sleduj iba to, čo ťa baví

Pustite si svoje obľúbené filmy a seriály kedykoľvek a kdekoľvek a neriešte tak už, že v televízii nič nedávajú. Otta je vaše nové rodinné kino.

Vyskúšajte na 30 dní zadarmo