Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov je upravená v čl. 21  Všeobecných podmienok poskytovania služieb spoločnosti Towercom, a.s. (ďalej len „Podmienky“), ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní služieb spočívajúcich v zabezpečení prístupu k retransmisii, služby internetu, audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a prípadných ďalších služieb, a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak majú pojmy tu používané rovnaký význam ako v Podmienkach. 
 1. Poskytovateľ realizuje ochranu osobných údajov nasledovne:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje Poskytovateľa ako prevádzkovateľa:

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava

IČO: 36 364 568
Zap.: OR SR BA I, odd.: Sa, vl.č.: 3885/B

Tel.číslo 0650 444 400
Email: ochrana.osobnych.udajov@towercom.ask

Minimálny rozsah osobných údajov:

Telefónne číslo, e-mail alebo iný identifikátor Užívateľa, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať aj prípadné ďalšie osobné údaje Užívateľa pokiaľ  je to potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať aj osobné údaje zamestnanca Užívateľa alebo iných oprávnených osôb konajúcich v mene a na účet Užívateľa pokiaľ  je to potrebné pre riadne a včasné plnenie Zmluvy.

Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov ako dotknutých osôb za účelom:

 1. plnenia predzmluvných vzťahov, Registrácie, uzatvárania Zmlúv ako aj za účelom ich plnenia, zmeny alebo ukončenia, prevádzkovania Účtu Užívateľa, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Užívateľov, uplatňovania práv, riešenia reklamácií, ako aj pre ďalšie účely, ktoré vyplývajú a ktoré súvisia s riadnym plnením Zmluvy;
 2. poskytovania informácií o vlastných produktoch a službách;
 3. vytvorenia osobného a používateľského profilu Užívateľa (profilovanie).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracovania osobných údajov na účely podľa písm. a) predchádzajúceho bodu sú predzmluvné vzťahy,  Zmluva a osobitné právne predpisy, a to najmä, nie však výlučne Zákon o EK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. b) predchádzajúceho bodu je oprávnený záujem Poskytovateľa, ktorým je propagácia vlastných produktov a služieb a osobitné právne predpisy, a to najmä, nie však výlučne Zákon o EK.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa písm. c) predchádzajúceho bodu je súhlas Užívateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť v prípadoch, kedy to vyžaduje Nariadenie alebo Zákon o OOU rovnako súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením,  Zákonom o OOU alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

 1. osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Poskytovateľa (sprostredkovateľom),
 2. tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
 3. súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
 4. zmluvným partnerom Poskytovateľa, ktorí Poskytovateľovi poskytujú Služby a/alebo plnenia týkajúce sa Služby,
 5. obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií),
 6. poštovým podnikom, kuriérskym spoločnostiam a/alebo iným osobám poskytujúcim poštové služby alebo vykonávajúcim doručovanie,
 7. podnikom poskytujúcim verejné siete alebo služby v rozsahu a za podmienok podľa § 55 Zákona o EK.

Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú minimálne po dobu platnosti Registrácie resp. Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovateľa za poskytnuté Služby, v prípade vybavovania podaní Užívateľa alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípade profilovania a v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas po dobu trvania súhlasu Užívateľa.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov zabezpečuje primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti ochrany osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb.

Prevádzkové a lokalizačné údaje

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na Užívateľa a na konkrétny prenos informácií v Sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v Sieti alebo na účely fakturácie.

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v Sieti alebo prostredníctvom Služby, ktoré označujú geografickú polohu Koncového zariadenia Užívateľa Verejnej služby.

Poskytovateľ spracúva, pokiaľ ide o Službu, ktorá je službou s pridanou hodnotou, lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú Užívateľa len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým Užívateľ súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie Služby s pridanou hodnotou. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.

Prevádzkové údaje týkajúce sa Užívateľov Poskytovateľ bez ich súhlasu ako dotknutej osoby neuchováva a je povinný ich po skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem prípadov uvedených v Zákone o EK.

Ak je to potrebné na fakturáciu Služieb Poskytovateľ uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu. Poskytovateľ je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi Poskytovateľom a Užívateľom, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb alebo súdu. V prípade začatia reklamácie, alternatívneho riešenia sporu, mimosúdneho riešenia sporu podľa alebo súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa fakturácie, Poskytovateľ uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Rozsah uchovaných prevádzkových údajov sa musí obmedziť na nevyhnutnú mieru.

Poskytovateľ môže spracúvať prevádzkové údaje Užívateľa na účely marketingu alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou.

Ak Užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov iných ako prevádzkových, má možnosť, aby pri každom pripojení k Sieti alebo pri každom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie takých lokalizačných údajov.

Ďalšie informácie vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Užívateľ berie na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov minimálne v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o EK nie je možné uzavrieť Zmluvu.

Poskytovateľ je v prípade poskytovania Služieb, ktoré sú Verejnými Službami povinný v zmysle Zákona o EK na účely poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v rozsahu a za podmienok podľa Zákona o EK a osobitných predpisov. Poskytovateľ rovnako uchováva prevádzkové údaje, ak je to potrebné na fakturáciu služieb a platieb za prepojenie sietí, a to až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu.

Poskytovateľ môže spracovávať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracovávať na základe právnych základov stanovených Nariadením ako aj Zákonom o OOU s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Poskytovateľ ani Užívateľ nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám údaje označené ako obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie, okrem prípadov ustanovených príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo v prípade, že s tým budú Poskytovateľ aj Užívateľ súhlasiť.

Užívateľ má v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 písmeno c) Zákona o EK možnosť zverejniť alebo nezverejniť svoje osobné údaje v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach a možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní podľa § 59 ods. 2 Zákona o EK. Užívateľ môže požiadať o zverejnenie doručením vyplnenej žiadosti o zverejnenie údajov v telefónnom zozname  a informačných službách v písomnej forme Poskytovateľovi. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Zaradenie osobných údajov Užívateľa do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné. S ohľadom na charakter poskytovanej Služby Poskytovateľ telefónny zoznam nevytvára.

Lokalizačné údaje, ak sú spracúvané Poskytovateľ spracúva ako aj k nim Užívateľovi umožňuje prístup v rozsahu a za podmienok stanovených Zákonom o EK.

Osobitné informácie vo vzťahu profilovaniu vrátane významu a predpokladaných dôsledkoch vytvárania osobného a používateľského profilu:

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ vytvára osobný a používateľsky profil Užívateľa ako dotknutej osoby v prípade, ak takáto osoba poskytla Poskytovateľovi ako prevádzovateľovi súhlas. Užívateľ ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek udelený súhlas s vytvorením osobného a používateľskeho profilu odvolať a požadovať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa, aby takto spracúvané osobné údaje vymazal.

Poskytovateľ má záujem na tom, aby Užívateľom poskytoval Službu, ktorá v čo možno najväčšej miere vyhovuje potrebám Užívateľa a jeho preferenciám tak, aby Užívateľ mohol Službu využívať efektívne. Na to, aby Poskytovateľ mohol Službu v takejto kvalite Užívateľovi poskytnúť, musí mať možnosť vytvoriť jeho osobný a používateľský profil. Poskytovateľ je oprávnený takýto osobný a používateľský profil Užívateľa vytvoriť výlučne len na základe výslovného súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Vyjadrením súhlasu s vytvorením osobného a používateľského profilu, dáva Užívateľ Poskytovateľovi možnosť, aby tento o Užívateľovi zhromažďoval jednoduché ako aj komplexné informácie, ktoré môže Poskytovateľ vyhodnocovať a na ich základe vytvorí profil záujmov Užívateľa, jeho preferencií ako aj ďalších informácií, ktoré sú bližšie popísané ďalej.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ postupmi stanovenými nižšie zhromažďuje o Užívateľovi ako dotknutej osobe za účelom vytvorenia osobného a používateľského profilu nasledovné informácie:

 • informácie, ktoré Užívateľ sám Poskytovateľovi poskytol (údaje zo Zmluvy a/alebo registračného formuláru),
 • Informácie o polohe,
 • Verzia operačného systému a číslo verzie Aplikácie,
 • Jedinečné identifikátory koncového zariadenia používaného Užívateľom,
 • Podrobnosti o spôsobe využitia Služby (vyhľadávané informácie a ponuky, čas vyhľadávania, čas prihlásenia a odhlásenia sa z Užívateľského účtu, nastavenie filtra, prekliky z jednotlivých podstránok webstránky a/alebo aplikácie na iné podstránky,
 • Súbory cookie.

Medzi údaje, ktoré Poskytovateľ o Užívateľovi zhromažďuje nepatria údaje, ktoré majú charakter osobitných kategórií osobných údajov, t.j. tzv. citlivých údajov o dotknutej osobe. Medzi takéto údaje patria údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické a biometrické údaje ako aj údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo orientácie.

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ používa pri vytváraní osobného a používateľského profilu systém cookies a google analytics pričom následne informácie získané sledovaním správania Užívateľa spolu s ďalšími údajmi získanými priamo od Užívateľa prostredníctvom uvedených systémov vyhodnocuje a porovnávaním s údajmi získanými od iných Užívateľov predpovedá ich ďalšie správanie a na základe uvedených výsledkov vytvára profil Užívateľa.

Informácie, ktoré Poskytovateľ ako prevádzkovateľ pri vytváraní osobného a používateľského profilu o Užívateľovi zhromaždí, používa na to, aby Službu poskytovanú Užívateľovi vedel prispôsobiť jeho potrebám a rovnako aj na vytvorenie profilu priemerného Užívateľa Služby, za účelom neustáleho zlepšovania kvality Služby a jej užívateľského prostredia, možností jej použitia ako aj vývoja nových aplikácií a optimalizácií technickým možností a nastavenia Služby. Dôsledkom vytvorenia osobného a používateľského profilu pre Užívateľa je skutočnosť, že Poskytovateľ môže predkladať Užívateľovi také marketingové a propagačné ponuky a informácie o službách Poskytovateľa, ktorých obsah je cielený na potreby Užívateľa, ktorých existencia bola vytvorená z údajov získaných pri vytváraní osobného a používateľského profilu Užívateľa, t.j. najmä z jeho predchádzajúceho správania sa pri využívaní Služby.

Údaje získané pri vytváraní osobného a používateľského profilu sú osobnými údajmi získanými na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Užívateľ má ako dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ ako prevádzkovateľ poskytol informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby.

Pravidlá používania súborov COOKIES – Informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch používania cookies

Identifikácia súborov cookies a profilovanie:

Používaním Webového sídla prevádzkovaného Poskytovateľom vyjadruje Užívateľ Poskytovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením jeho prehliadača. Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú informáciu o navštívenom Webovom sídle. Súbory cookies umožňujú zapamätať si informácie o  návšteve Užívateľa na Webovom sídle Poskytovateľa, určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Užívateľa ako návštevníka (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webového sídla alebo jeho prehliadaní nemusí Užívateľ opätovne uvádzať. Ďalšia návšteva Webového sídla tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Bez súborov cookies je prehliadanie Webového sídla zložitejšie.

Používaním súborov cookies môže dochádzať k profilovaniu, ktorým sa rozumie automatizované individuálne spracovávanie osobných údajov Užívateľa, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov Užívateľa na vyhodnotenie určitých osobných aspektov Užívateľa. Automatizovaným individuálnym rozhodovaním je vytvorenie rozhodnutia počítačovým programom na základe výsledku profilovania.

Na Webovom sídle používa Poskytovateľ nasledujúce typy cookies: 

 • Základné cookies: Tieto súbory umožňujú Webovému sídlu zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad a/alebo fungovanie Webového sídla. Ide napríklad o preferovaný jazyk alebo sekciu, v ktorej sa návštevík nachádza. Strata uložených informácií v súboroch cookies môže obmedziť funkčnosť Webového sídla.
 • Analytické cookies: Používajú sa na rozpoznávanie návštevníkov Webového sídla, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú Webové sídlo a ktoré z jeho sekcií navštevujú. Umožňujú zlepšovať fungovanie Webového sídla.
 • Reklamné cookies:Umožňujú prepojenie so sociálnymi sieťami a zdieľanie obsahu z webových stránok. Rovnako umožňujú tretím stranám poskytovanie reklamy založenej na záujmoch návštevníkov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá nebude pre návštevníka relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na sociálnych sieťach a zdieľať na nich obsah.
 • Cookies tretích strán: Na Webovom sídle okrem používania súborov cookies Poskytovateľa Poskytovateľ umožňuje aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori webovej stránky, Google Analytics, Hotjar), aby do počítača návštevníka Webového sídla vložili svoje súbory cookies a mali k nim prístup. Požívanie súborov cookies týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie zásadami používania osobných údajov Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení návštevníka.
 1. Účel používania súborov cookies:

Súbory cookies sú Poskytovateľom spracovávané za účelom sledovania toho, ako Užívatelia používajú Webové sídlo s cieľom porozumieť ich preferenciám, ako aj za účelom vytvorenia súhrnných údajov o prevádzke Webového sídla, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom Webové sídlo ďalej zlepšovať.

Vyjadrením súhlasu s cookies, v prípadoch kedy je to potrebné, dáva Užívateľ Poskytovateľovo možnosť, aby o ňom zhromažďoval jednoduché, ako aj komplexné informácie, ktoré môže vyhodnocovať a na ich základe vytvorí profil záujmov, preferencií, ako aj ďalších informácií, ktoré sú bližšie popísané ďalej v týchto informáciách.

Súbory cookies nevyhnutné pre riadne fungovanie a prevádzku Webového sídla sú spracovávané automaticky bez nutnosti súhlasu. Ostatné súbory cookies sú spracovávané na základe súhlasu, pričom za súhlas sa považuje aj priamo nastavenie internetového prehliadača. Ukladaniu súborov cookies preto môže návštevník Webového sídla kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení internetového prehliadača.

 1. Použitý postup:

V momente, keď Užívateľ navštívi Webové sídlo uloží sa v jeho zariadení jeden alebo  niekoľko súborov cookies. Poskytovateľ používa systém súborov cookies, pričom následne informácie získané sledovaním správania Užívateľ spolu s ďalšími údajmi získanými priamo od Užívateľa vyhodnocuje a porovnávaním s údajmi získanými od iných osôb predpovedá ich ďalšie správanie a na základe uvedených výsledkov vytvára osobný a používateľský profil Užívateľa.

Súbory cookies používa Poskytovateľ najmä na to, aby vedel identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných Užívateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si Užívateľ prezerá, dĺžku návštevy v jednotlivých sekciách Webového sídla a funkcionality, ktoré boli na Webovom sídle použité.

Informácie získané zo súborov cookies je možné spracovávať na základe súhlasu, ako aj v prípade, keď je internetový prehliadač automaticky nastavený na akceptovanie cookies. Webové sídlo obsahuje aktívne prvky tretích strán, ktoré slúžia na poskytovanie služieb ako analytika návštevnosti, cielenie reklamy a pod.. Poskytovateľ takéto údaje nespracováva, pričom podrobnosti o podmienkach ich používania nájdete na konkrétnej webovej stránke tretej strany.

V závislosti od nastavení internetového prehliadača možno udelenie súhlasu požadovať opakovane pri každej návšteve Webového sídla. Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a v prípade jeho neposkytnutia môže Užívateľ aj naďalej navštevovať a používať Webové sídlo, v rozsahu v akom nie sú súbory cookies potrebné pre jeho funkčnosť a prístupnosť. Ak je používanie súborov cookies Užívateľom zakázané alebo obmedzené, uvedené môže mať dopad na funkčnosť a prístupnosť Webového sídla a môže sa stať, že Webové sídlo nebude prístupné vôbec alebo v obmedzenom rozsahu.

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môže byť zmenené zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do zariadenia. Ak sú používané rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúča sa každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť cookies preferenciám Užívateľa. 

 1. Význam a predpokladané dôsledky používania súborov cookies:

Informácie, ktoré Poskytovateľ  zhromaždí, používa na to, aby informácie poskytované Užívateľovi vedel prispôsobiť jeho potrebám a osobnosti, za účelom neustáleho zlepšovania kvality služieb prostredníctvom Webového sídla a jeho užívateľského prostredia, rozsahu a obsahu, možností ich využívania, použitia, ako aj vývoja a ich nastavenia.

Práva Užívateľov ako dotknutých osôb:

Právo požadovať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba má Užívateľ  právo získať od Poskytovateľa ako prevádzkovateľa potvrdenie o:

 1. účele spracúania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. dobe uchovávania osobných údajov,
 5. práve požadovať od Poskytovateľ ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie požalebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. zdroji osobných údajov,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Užívateľ ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak nastanú nižšie uvedené skutočnosti. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. Užívateľ ako dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. Užívateľ ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo, aby Poskytovateľ ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  osobných údajov, ak

 1. Užívateľ ako dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Užívateľ ako dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Užívateľ ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. Užívateľ ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ ako dotknutá osoba,
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Užívateľ ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Užívateľ ako dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má Užívateľ ako dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán. Príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Právo Užívateľa namietať spracúvanie osobných údajov:

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Poskytovateľa ako prevádzkovateľa vrátane profilovania. Poskytovateľa ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Ak Užívateľ ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Poskytovateľ ako prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Sleduj iba to, čo ťa baví

Pustite si svoje obľúbené filmy a seriály kedykoľvek a kdekoľvek a neriešte tak už, že v televízii nič nedávajú. Otta je vaše nové rodinné kino.

Vyskúšajte na 30 dní zadarmo